Unmasking the Maya

   

“Ta xchan ya’iik ti k’u xi mu xvinajik oe, k’usi un ep xa onox ti ta kajón xa ta sutik tale. Li yane ta xlajik mi ja’uk xvinaj sbiik, mu nabaj buch’u”.

  J’abtel k’u cha’al j’ik'vanej ta mukul

“Li jelubtasvanejetike, ta xilbajin antzetik, viniketik ti yu’un ta sjelubtasvan k’alal Estaros Unirose, ja’ la chalik ti yu’un la ja’ lek xkuxet ko’ontik tey ta yan o balamile, yu’un la stak’ ep ta jta jtak’intik. Chalike che’e, ali brinkoetike ta xa la skus o xchakik li dolaretike. Li chalike, ti k’usi la stak’ pasele ja’ la sk’an ta xi’ochotik ta nail tza’nebal, ak’o la jtzaktik ti vun tak’inetik tey ta yav k’a’epe, la’uk la jpoktik, va’i un, ja’ la yech ep xa chkich’tik tal ti yaxal dolaretike. Tey la ta jtatik ti vun tak’in ta yav k’a’epe, ja’ nox la mi ijpoktike, xu’ xa la yech epal yaxal dólar xisutotik o tal”.

“Ti mi ijelavik xa ox ya’el ta tz’ake, yu’un ak’o nox stz’ik ti ilbajinel yu’un ti ajvaliletike, ti mu’yuk lek tojolile, ti chamele, ti ko’ol vayel xchi’uk ti ch’ake, ti mako’e. Ep buch’utik ta soral ta xvayik, yu’un ja’ ti mu stabeik stojol na buy ta xvayike, vo’-vinik (100) dólar la stojol ta xemana”.
--Tziak Tza’pat Tz’it.

 

 

Snailik ta muk’ta karo ta abteltik

J’abtel ta  karo vayebal1

J’abtel ta  karo vayebal2

“Li ta Imokalie, oy skaroailik ta xvayik li jchi’iltaktike, juju-kot naka oy yav sk’ok’ik, jun stza’nebik, oy ox-k’ol mi chan-k’ol snailik, oy ox-vo’ chan-vo’ xnaki ti jchiiltaktik ta juju-k’ol nae. Ju-jun ta stojik vo’ob syen dolar ta u, ja’ nox li j-k’ol svayebik une. Ati buch’u lek xil ta sat xk’ot ta Imokali mu xal ti yu’un oy xa yabtele. Skotol sob, ta vukub ora oy ta smilal li jchi’iltaktike, ta xchol sbaik, ta smalaik skaroail ta x’ik’eik o ech’el ta abtele. Ti mi inoj li karoe, ep xa tey lamal ta xkom ta xokon be ti jchi’iltaktike. Ti j-lome k’ajomal nox ta sta yabtelik chib, oxib k’ak’al ta xemana”.


“Oy j-lom stzob yu’un ep stak’inik, ak’o mi k’ajomal nox oxib k’ak’al ta xemana, xkuxiik o yech, stak’ to stak ech’el stak’in ta sna. Ti buch’utik oy xa onox sjabilal tey ta x’abtejike, oy xa smanik yunen poko’ karoik. Yan ti buch’u mu sna’ k’u xi ta sk’ej stak’in une, naka nox ta servesa ta xlaj yu’unik un. Ta xbatik ta nail pox, ta nail antz, ja’ te yo’ buy xchon sba antzetike, yu’un oy tajmek taj tey ta k’ox jteklume. J-likel ta xlaj yu’unik ti stak’inike ak’o mi oy svokolal ta sa’el”.


“Ati yajval osiletike ja’ nox yajval ti chonob servesae, ti xchonobil k’usitikuk stak’ lajesele, ti k’u’iletike, yu’un skotol. Oy xchonik poko’ k’u’uletik ti naka oy xch’akiltake”.
--Xun Teratol.

 

El Anterior Ta j-k'ol o ba'yi   Ta j-k'ol o El Próximo
Moletik Mayaetik Lavie Talel Kuxlejal Spukel K'op
Slikebel
Oy Yan
Departmento de Antropologia
J'abteletik
Tz'ibetik
  Borde tejido