Unmasking the Maya

Sk’elel Xchabiel ti Talel Kuxlejale.

Li jay-tos abtel oy xchi’uk li ak’ob elav ta Sna Jtz’ibajome, yu’un ja’ ta xcha’-vinajes ti k’u x’elan i’ech’ tal ti k’ak’ale, ti stalelike xchi’uk k’u xi xkojtikintik o ti sk’op skuxlejal ti mayaetike.

 

Li ba’yi jxanvil mayaetik k’alal slumal ti sakil viniketike, istaik ta ilel k’usi ich’ay o yo’onik: Pitza, ve’lil, skájalkájal tek’obal ta lus, tren ta xanav ta yut balamil, ak’ot yu’un Pow wow, naka batz’i viniketik ta slumalik. Slumal j-chop krixchano ti mu’yuk bu ich’bilik ta muk’e, teyik ta muk’ta jteklum. Iya’ibeik smelol k’u xi ilaj ta milel ti preserente Kennedye, ja’ o ilok’ ta televisyon ta kuxul, ichi’invanik ta xanbal k’alal j-p’ej muk’ta na vo’ob yelav, ja’ sna ti totil solteroetike. Ali ta j-jot o xokone batz’i yan x’elan xi’el sba tajmek. Li Antzelmo Peres xchi’uk li Romin Teratole, ti k’alal kuxulike istz’ibaik ta vun ti k’usitik ispasike, ti k’usi iyilike, ti sk’opike xchi’uk ti stalel skuxlejik ti slumalike, yo’ ti yalab xnich’nabe xchi’uk ti smomtake, mu xch’ay o xa’iik ta j-moj k’u x’elan skuxlej ti mayae.

 

  Antzelmo ta ak’ob elav Ta 1983, li Antzelmo Peres, Maryan Kalixto xchi’uk li sbankilal krem li Romin Teratole, ( Xun), ja’ ko’ol islikesik li abtel ta Sna Jtz’ibajome. Li bu stzoboj sbaik ta abtele yu’un ja’ chalbeik ach’ k’op, yech k´u cha’al li tzob-bail yu’un ak’ob elav (teatro) yech noxtok k’opojel ta ik’ (radio) xchi’uk ta vun. Slok’ol Xun
  Jnitvanej ta abtel xchi'uk xulub J’ak’-' elav k’u cha’al yajnil jpinkajel J’ak’ -'elav slapoj stzek
  J’abtel skwenta snuk’ulal Svunik mayaetik Ch-abtej ta makina maya
  Li ta tzotzil xchi’uk ta tzeltale, chib no ox li ta slajunebal xcha’-vinik sk’op li mayaetik ti tey to kuxulike, chalbeik ya’i xpechlej balamil ti svo’ne k’op ti stot sme’ike k’alal tana tey to xnichimaj lavi ta jun xcha’-vinikal syen jabile.
      Ta j-k'ol o El Próximo
Moletik Mayaetik Lavie Talel Kuxlejal Spukel K'op
Slikebel
Oy Yan
Departmento de Antropologia
J'abteletik
Tz'ibetik
  Borde tejido